BBC News, O'zbek - Бош са?ифа

Bi-bi-si O‘zbek TV - Afg‘oniston uchun 26 fevral teledasturi

Dastur haftada 5 kun - dushanbadan juma kuniga qadar Toshkent vaqti bilan soat 18.30 -18.45 da efirga uzatiladi.

BBC News ?збек хизмати "Бобурий маликалар изидан" номли уч ?исмдан иборат ?ужжатли-драматик фильм суратга олди - ?збекистон, O'zbekiston

Андижон ?о? марказида Бобур Шо?нинг ?айкали ?ад ростлаган. Тошкент, Самар?анд ва Ша?рисабзда эса, унинг бобокалони Амир Темур ?айкалларини к?расиз. Тарих дарсликларида шарафланган аксар ?а?рамонлар ?ам асосан эркаклар, бу ?ринда шо?лару ша?зодалар...?укмдорларга ?амнафас б?лган, уларни ??риган, ??ллаган маликалар-чи?

Германия таълимини олиб ?ата?онга учраган жадидлар - Биринчи ?збек агрономи Абдува??об Муродий

?збекистонда 31 август ?ата?он ?урбонларини ёд этиш куни этиб белгиланган. Би-би-си келгуси йилда 100 йиллик санаси кутилаётган мазкур во?еъликлар олдидан Тошкентдаги ?ата?он ?урбонлари хотираси давлат музейи катта илмий ходими Ба?ром Ирзаев билан хорижда таълим олган ?збек ёшлари ва уларни ватанда кутган ?ата?онлар ?а?ида навбатдаги туркум ма?олаларни эътиборингизга ?авола этади.

 • Дунё ?осилига ?ирон келтираётган чигиртка балосини к?ринг - 3D

  Чигирткаларнинг йирик галалари Шар?ий Африка, Осиё ва Я?ин Шар?ни "иш?ол" ?илмо?да. Чигирткалар ?ишло? х?жалиги экинлари, ози?-ов?ат за?ираларига жиддий та?дид солмо?да. Бу охирги ?н йилликлардаги энг йирик чигиртка балоси. Агар олди олинмаса ём?ир мавсумида уларнинг сони 20 марта к?пайиши мумкин.

 • ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларини ?андай ??лга олмо?да? - BBCUzbek тад?и? этади

  ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларидан эркакларни ?андай си?иб чи?армо?да, янги ?ужжатли фильм - бозордаги савдо-соти?и, деб икки ?лимдан ?айтган Му?айё ?озир манаман, деган тадбиркор. Кичиккина Риштондан туриб, ма?сулотларини энди ?аф?оз ?адар экспорт ?илмо?чи. У Осиёни Европага бо?лай оладими?

 • ?збекистон: Каримов ёпган, Мирзиёев очган ?ишло?да BBC Uzbek нималарни к?рди?

  ?збекистонда мар?ум Ислом Каримов та?и?лаган ?ишло?ларни орадан ?арийб 20 йил ?тиб, Шавкат Миризёев нега очмо?да? Мирзиёевнинг ?арори ?збекистон и?тисоди учун фойда келтирадими ёки хавфсизликка та?дид соладими? BBC Uzbek 2 минг метр баландда жойлашган шундай ?ишло?лардан бирида б?лди. К?п йиллар дунёдан узиб ташланган жойда бугун нималар кечмо?да?

 • ?збекистон, Буюк Британия: Катта Лангар ?уръони жумбо?и ортидан

  ?зининг к?п асрлик ватани б?лмиш бир ?збек ?ишло?и номи билан аталган к??на "Катта Лангар ?уръони изидан" 40 да?и?алик ?ужжатли фильмнинг мавзуси б?либ, уни эндиликда bbc.com/uzbek веб-сайтида томоша ?илиш мумкин.

 • Голландия: 101 ?збекни нега ?лдиришганди?

  101 ?збек йигити 1941 йили немис фашистларига ?арши урушга олиб кетилди. Аммо уларнинг умри узо? голланд ?рмонида очлик ва ?ийно? билан якунланди. Тирик ?олганлари отиб ташланди. Бу ?збеклар ким эди?

?збекистон: Диний ??мита Azon.uz га босим ?тказдими? Мирзиёев журналистларга ??р?маслик кераклигини яна ур?улади (видео)

Azon.uz Бош му?аррири Диний ??митадан б?лган босим ва ?а?оратга норозилик сифатида ишдан б?шаш ?а?ида ариза ёзди. Дин ишлари б?йича ??мита эса, та?ририятга босим б?лганлиги рад ?илди. Аммо azon.uz ??лларида ?а?орат ва та?дидга т?ла аудио ёзув борлигини айтмо?да.

Марказий Осиёга хавф ?анчалик я?ин – ?збекистон, Россия ва дунё

Марказий Осиёга хавф ?анчалик я?ин – масалага шахсан ?збекистон президентининг ?зи эътибор ?аратди. Шавкат Мирзиёев, “Европада чи??ан штамм ?зларига ?адар етиб келмаслигига ?еч ким кафолат бера олмаслиги”ни айтди. ?ир?изистон ва ?озо?истоннинг ?ам янги штаммлардан хавотирда экани к?рилмо?да.

Та?лил: Навальний ?амалиши Путин ?окимияти учун нимани англатади? - Россия ва Дунё (видео)

Tа?лил: Навальний ?амалиши Путин ?окимияти учун нимани англатади? - Бу Путин ашаддий тан?идчиси ?амалиши маълум б?лиши ортидан, бугун кун тартибига чи??ан савол б?лади. Россияда юз минглаб ?збекистонликлар ?ам яшашади. Россия минта?а давлатларининг бирдек анъанавий энг йирик савдо-и?тисодий, стратегик ва ?арбий-техник шерикларидан бири б?лади.

Коронавирус, бугуннинг саволи: 7 миллиард дунё а?олисини ?андай эмлаш мумкин?

Коронавирус, бугуннинг саволи: 7 миллиард дунё а?олисини ?андай эмлаш мумкин? - Нима учун совутгич, шиша флакон ва сайлов шохобчалари бунда му?им рол ?йнайди?

Дин ва дунё: Румий – с?нмас ?уёш, адо?сиз му?аббат

Туркиянинг К?нё ша?рига ?ишин-ёзин сайё?лар о?ими т?хтамайди. Аксарият бу ша?арга фа?ат бир ма?сад билан келади: ?азрат Мавлоно зиёрати... Мусулмон, насроний, я?удийнию буддавийни ё динсизларни ?ам бирдек ?зига тортадиган хил?ат - Румийнинг жозибаси нимада? Гулсевар Замон видео лав?аси

Коронавирус Америка лабораторияларида ишлаб чи?илганми?

Хитой ?укуматига я?ин инглиз тилидаги Global Times газетаси О? Уй сайтида жойлаштирилгани даъво ?илинган петиция ?а?идаги ма?олани чоп этди. Нашрнинг ёзишича, петицияда г?ёки Америка ?укуматидан Пентагоннинг инфекцион касалликлар устида тад?и?от олиб бориладиган лабораторияси ?а?идаги маълумотларни ошкор этиш с?ралади.

 • Му?ожирликнинг ?атти? нони

  Марказий Осиёдан ?ар йили Россияга миллионлаб ме?нат му?ожирлари келишади. Мазкур ?олат ортидаги асосий сабаб эса минта?а, айни?са, ?збекистондаги о?ир и?тисодий шароит, ишсизлик билан изо?ланади. Бугун мигрантлар а?воли ?андай? ?андай орзулар билан яшашмо?да?

 • Узо?даги я?инлар ва ё ?ижратдаги та?дирлар

  Би-би-си ?збек хизмати телевизион дастури янги фильмида Амир Олимхоннинг Туркияда яшаётган авлодлари ?а?ида ?икоя ?илинади.

 • ?урбатдаги ?ариблар ёки 'Московобод'

  Миллионлаб марказий осиёликлар Россияда риз? теришмо?да. Пойтахт Москванинг ?зида уларнинг сони ?н минглаб.

 • 'Турфа та?дирлар'

  Му?ожиротда яшаётган ва турли со?аларда фаолият ?илаётган ?збекистонликлар билан су?батлар.

 • Видеожурналистика б?йича масла?атлар

  Видеотасвирга олиш пайтида сизни журналистикадан бош?а масала чал?итмаслиги чорасини олдиндан к?ришингиз лозим – й?лга чи?ишдан олдин ихтиёрингиздаги аппаратурани текшириб олишни одат ?илинг!

 • Facebook Liveни тайёрлаш

  Facebook Live сизга ?з аудиториянгиз билан бо?ланиш имконини беради. Сиз жонли муло?отни бошлаган он, фолловерларингиз бу ?а?да ого?лантирилади ва шу за?отиё? жонли муло?отга ??шилишлари мумкин. Бу шошилинч хабарни эълон ?илишнинг ?ам энг ?улай усули. Би-би-си Жа?он Хизмати Шар?ий Осиё б?лимининг ра?амли медиа б?йича му?аррири Бруно Гарсез ?з тажрибаси билан ?рто?лашади.

 • Сайт учун фотосурат танлаш

  Веб-сайтга фотосуратга танлаётганда, унинг ?а?и?ийлигини текшириш, муаллифлик ?у?у?и таъминланганига ?амда ахло?ий жи?атларга эътибор ?аратиш му?им.

 • Радио клип танлаш

  Радио клип (ё парча) ?идираётганда эсда ?оларли, ёр?ин ибораларни тутиб олишга ?аракат ?илинг. Сизнинг эътиборингизни жалб ?илган нарса ноодатий ёки ?изи?арли б?лиши мумкин. Сизнинг клипингиз гапираётган одамнинг ?ис-туй?усини намоён этиши мумкин.